Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa FCPA
(TBTCO) - Cần huy động nhiều nguồn lực tham gia phòng chống tham nhũng, đặc biệt là khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, để các cơ quan này tự tiến hành điều tra nội bộ về tham nhũng ở đơn vị mình, qua đó giảm gánh nặng cho Nhà nước.