Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hành trang năm mới
KBNN Nam Định
(TBTCVN) - Ngoài làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn và triển khai thành công dự án Tabmis (Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc), trong năm 2014, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các đề án lớn,