Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hậu kiểm
dien luc
(TBTCO) - Tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (CPH DNNN) đang có chuyển biến tích cực sau khi Chính phủ ban hành danh mục DN CPH và có sự chỉ đạo quyết liệt.