Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nghị cổ phần hóa DNNN
hội nghị CPH DNNN
(TBTCO) - Từ năm 2011 đến hết năm 2013, cả nước đã sắp xếp được 180 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 99 doanh nghiệp và sắp xếp theo các hình thức khác 81 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa từ trước đến nay là 4.065 doanh nghiệp.