Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hữu cổ phần vượt giới hạn
tổ chức tín dụng
(TBTCO) - Tổ chức tín dụng phải phối hợp với cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập Kế hoạch khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn, đảm bảo chậm nhất ngày 31/12/2015 tỷ lệ sở hữu cổ phần phải tuân thủ quy định.