Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa không tăng biên chế
cấp phó
(TBTCO) - Năm 2015, UBND TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xác định số lượng cấp phó căn cứ vào khối lượng chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố xem xét, quyết định.
(TBTCO) - Hàng năm, Thành phố Hà Nội sẽ dành 50% tăng thu ngân sách Thành phố (tăng thu dự toán năm sau so với năm trước và tăng thu thực hiện so với dự toán) cho cải cách tiền lương.