Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
bảo hiểm xã hội
(TBTCO) - Sáng 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi với tỷ lệ tán thành hơn 71%. Luật gồm 9 chương, 125 điều; dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.