Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Kế toán bổ sung
Hội thảo báo cáo tài chính
(TBTCO) - Đây là nhận xét của PGS.TS. Đặng Thái Hùng, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính tại Hội thảo báo cáo tài chính nhà nước trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Kho bạc nhà nước tổ chức sáng ngày 22/11/2014.