Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngày 19/8/2015
hải quan hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định 2435/QĐ-TCHQ (ngày 19/8/2015) quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực thi nhiệm vụ và xử lý công chức có hành vi lợi dụng trọng trách nhũng nhiễu, tham nhũng, vụ lợi…