Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 16
Đơn vị sự nghiệp tự chủ được áp dụng thang bảng lương của doanh nghiệp
(TBTCO) - Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư có thể áp dụng hệ số thang bảng lương của người quản lý và người lao động áp dụng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để chi trả tiền lương.
tự chủ đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư có thể áp dụng hệ số thang bảng lương của người quản lý và người lao động áp dụng đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để quyết định chi trả tiền lương.
tự chủ
(TBTCO) - Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL); đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi thu hút các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.
tự chủ
(TBTCO) - Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, trên thực tế còn có tình trạng viên chức, người lao động không đáp ứng được yêu cầu công tác, nhưng chưa thực hiện luân chuyển, chuyển đổi, thay thế làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc trong tự chủ.
cao su
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, trong khi Chính phủ chưa ban hành hoặc sửa đổi nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP.
Việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị được ổn định trong thời gian 3 năm
(TBTCVN) - Hiện nay, các bộ, địa phương đang soạn thảo văn bản hướng dẫn về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Tuy nhiên, tiến độ xây dựng các văn bản này còn chậm.
NHNN
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
nghi dinh 16
(TBTCO) - Mục tiêu lớn nhất của việc thực hiện tự chủ các đơn vị sự nghiệp công là cơ cấu lại NSNN. Theo đó, phần hỗ trợ trực tiếp từ NSNN cho các đơn vị sẽ được cơ cấu lại, chuyển sang chi cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ.
tc
(TBTCO) - Để thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, các bộ, địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn chậm so với thời gian yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.