Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị quyết phát triển kinh tế xã hội
dn
(TBTCVN) -Trong nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành các nghị quyết quan trọng định hướng quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các nghị quyết đã định vị lại các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế cùng phát huy năng lực, đưa nền kinh tế phát triển.
thông qua nghị quyết
(TBTCO) - Sáng 11/11, với 88,2% đại biểu Quốc hội (QH) tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Theo đó, QH quyết định GDP năm 2020 tăng khoảng 6,8%.