Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa người cận nghèo
khám bệnh cho người nghèo
(TBTCO) - Tại công văn số 5509, Bộ Tài chính xác định kinh phí cần hỗ trợ cho tỉnh Bạc Liêu mua thẻ BHYT cho người cận nghèo trong 2 năm 2013, 2014 là 23,275 tỷ đồng, bằng với số kinh phí mà địa phương đề nghị.
(TBTCO) - Đây là số tiền Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ NSTW năm 2013 cho ngân sách tỉnh Tây Ninh để mua bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2012 cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo tại địa phương.