Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa niêm yết bổ sung
nha
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã Ck HDC) được niêm yết bổ sung hơn 7,4 triệu cổ phiếu trên HSX.
kho
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (mã Ck STG) được niêm yết bổ sung 12,8 triệu cổ phiếu trên HSX.
tt
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Thế giới Di động (mã Ck MWG) được niêm yết bổ sung 12,7 triệu cổ phiếu trên HSX.
hbc
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã Ck HBC) được niêm yết bổ sung 1,3 triệu cổ phiếu trên HSX.
hp
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã Ck HPX) được niêm yết bổ sung 22,4 triệu cổ phiếu trên HSX.
p4
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Thép Pomina (mã Ck POM) được niêm yết bổ sung 55,8 triệu cổ phiếu trên HSX.
lo
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần DHR Holdings (mã Ck DRH) được niêm yết bổ sung 2,2 triệu cổ phiếu trên HSX.
ks
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (mã Ck KSB) được niêm yết bổ sung 4,6 triệu cổ phiếu trên HSX.
tlh
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã Ck TLH) được niêm yết bổ sung 9,1 triệu cổ phiếu trên HSX.