Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
dau tu
(TBTCO) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, TS. Nguyễn Đức Kiên cho rằng, với những sửa đổi trong dự thảo Luật Đầu tư sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài có nhiều thuận lợi và bình đẳng với các DN trong nước.