Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào
Thanh tra chinh phủ
(TBTCO) - Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2014, toàn ngành thanh tra đã triển khai 7.072 cuộc thanh tra hành chính và 233.811 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 51.583 tỷ đồng, gần 1.684 ha đất...