Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa rà soát đánh giá chất lượng cán bộ
(TBTCO) - Hàng năm, Thành phố Hà Nội sẽ dành 50% tăng thu ngân sách Thành phố (tăng thu dự toán năm sau so với năm trước và tăng thu thực hiện so với dự toán) cho cải cách tiền lương.