Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sức khỏe doanh nghiệp
vinh danh doanh nghiep niem yet
(TBTCO) - Nửa đầu năm 2014, trên HNX, số lượng doanh nghiệp niêm yết (DNNY) lãi chiếm 81,6% (285 DN), giá trị lãi tăng 15% so với cùng kỳ năm 2013. Số lượng DNNY có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 18,3%, với giá trị lỗ giảm 67% so với cùng kỳ năm trước.