Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 01/2015/TT-BTC
kinh tế
(TBTCO) - Hướng dẫn công ty đại chúng chưa niêm yết đăng ký GDCK; Thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký; Không dùng tiền mặt góp vốn vào DN khác; Hỗ trợ hộ nghèo xây nhà ở phòng, tránh bão, lụt… là những chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 3/2015.
upcom
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa với ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2015.