Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN
 quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
(TBTCO) - Đây là một phần nội dung của Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia vừa được Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ ban hành.