Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 132
Áp dụng chế độ kế toán theo hướng đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ
(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ cho mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132 năm 2018 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư này có hiệu lực từ 15/2/2019. Nhiều đánh giá cho thấy, các hướng dẫn tại Thông tư này là rất đơn giản, dễ áp dụng, rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát.
Các doanh nghiệp siêu nhỏ không cần bố trí kế toán trưởng như các doanh nghiệp lớn.
(TBTCVN) - Các hướng dẫn tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính (Thông tư 132) hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN) có hiệu lực từ ngày 15/2/2019 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/4/2019 được đánh giá là đơn giản, dễ áp dụng, rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát.
tien luong
(TBTCO) - Các bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) được giao chủ động bố trí các nhiệm vụ chi, phấn đấu tăng các nguồn thu... để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đến mức 1,3 triệu đồng/tháng từ ngày 1/1 – 30/6/2018 và mức 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2018.
Bảo vệ môi trường
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 132/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
(TBTCO) - Cụ thể, mức phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển lần đầu hoặc định kỳ 5 năm là 15.000.000 đồng; Thẩm định, phê duyệt kế hoạch an ninh cảng biển lần đầu hoặc định kỳ 5 năm là 20.000.000 đồng; Thẩm định cấp lý lịch liên tục của tàu biển là 1.500.000 đồng.