Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản 6807/BTC-QLCS
thuê đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố giải quyết các trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất khi nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm.