Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn đầu tư tư nhân vào bất động sản
(TBTCO) - Khoảng 3% tổng giá trị bất động sản thế giới, ước tính khoảng 5.300 nghìn tỷ USD, hiện đang thuộc sở hữu của nhóm cá nhân giàu nhất thế giới (UHNWIs). Trung bình cứ mỗi bất động sản sở hữu bởi nhóm này có giá trị khoảng 26,5 triệu USD.