Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xã Bình Định
Trai nhua
(TBTCVN) - Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có từ hơn 5 năm nay, nhưng nhiều nơi ở Thái Bình, phong trào này đã đi trước nhiều bước. Cho tới khi áp dụng, có xã chỉ mất 2 - 3 năm kể từ khi phát động đã đạt đủ 19 tiêu chí NTM.