27 thành viên cp1
27 thành viên cp2
27 thành viên cp3
27 thành viên cp4

TTXVN