Nhiều vụ việc buôn lậu đã bị lực lượng Hải quan phát hiện trong 9 tháng qua.

Nhiều vụ việc buôn lậu đã bị lực lượng Hải quan phát hiện trong 9 tháng qua.

Để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ quản lý, chống các hành vi gian lận, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính vẫn triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc tập trung vào những nơi có rủi ro, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách

Thống kê cả 9 tháng, các đơn vị trên toàn quốc đã thực hiện 46.765 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả các cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang); tiến hành kiểm tra 567.591 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 9.030 vụ. Các hoạt động này chủ yếu được thực hiện vào nửa đầu năm, khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát và các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra bình thường.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã kiến nghị xử lý tài chính 38.142 tỷ đồng. Trong đó: kiến nghị thu hồi 7.725 tỷ đồng, kiến nghị tài chính khác, bao gồm giảm trừ dự toán, giảm trừ thanh quyết toán, giảm lỗ và giảm khấu trừ 30.417 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị đã ban hành 39.988 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền gần 2.050 tỷ đồng; các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị số tiền 5.475 tỷ đồng. Số thực nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) là 5.260 tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan có thẩm quyền đã kiến nghị xử lý tài chính, thu nộp NSNN và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị; đồng thời kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 7 cuộc thanh tra, hoàn thành thanh tra đối với 11 cuộc thanh tra triển khai kỳ trước chuyển sang trong 9 tháng qua. Qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 5.286 tỷ đồng tại 15 đơn vị. Cụ thể: kiến nghị thu nộp NSNN gần 471,3 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 4.814,7 tỷ đồng; ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 220 triệu đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thực nộp NSNN số tiền hơn 128,9 tỷ đồng.

Chống thất thu cho ngân sách

Bối cảnh dịch bệnh cũng là một môi trường tốt để các hành vi gian lận, vi phạm có cơ hội “đục nước béo cò”. 9 tháng vừa qua, toàn hệ thống thuế thực hiện 44.425 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 567.591 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 30.640,687 tỷ đồng. Số đó bao gồm tiền truy thu, truy hoàn 5.052,625 tỷ đồng, giảm lỗ 24.074.445 triệu đồng, giảm khấu trừ 1.513,617 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng ban hành 39.917 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.845,5 tỷ đồng; thu nộp NSNN 4.564,8 tỷ đồng.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm

Trong quý cuối cùng của năm 2021, ngành Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, chú trọng thanh tra, kiểm tra theo rủi ro để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Cùng với đó toàn ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, để thu hồi tiền, tài sản bị vi phạm, tham nhũng cho ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực, kỷ cương, kỷ luật tài chính NSNN, góp phần chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Cơ quan hải quan các cấp đã thực hiện 48 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện và kiến nghị truy thu là 50,8 tỷ đồng; ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 17.964 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN gần 59 tỷ đồng. Bên cạnh thanh tra, các hoạt động kiểm tra sau thông quan và điều tra chống buôn lậu cũng được triển khai sát sao, chống thất thu cho NSNN hàng nghìn tỷ đồng.

Hệ thống kho bạc nhà nước đã thực hiện 638 cuộc thanh tra, kiểm tra gồm 487 cuộc theo kế hoạch và 151 cuộc đột xuất; đã ban hành 563 kết luận thanh tra tại 537 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 215 tổ chức, cá nhân vi phạm, với tổng số tiền vi phạm là 15,678 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 1,746 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 13,932 tỷ đồng; đồng thời ban hành 28 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 105 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN 14,825 tỷ đồng, gồm 820 triệu đồng thu nộp NSNN, xử lý vi phạm khác 13,932 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính 73 triệu đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực dự trữ nhà nước tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong đấu thầu, ký kết hợp đồng, thực hiện kế hoạch nhập - xuất - luân phiên - đổi hàng, luân chuyển nội bộ, việc quản lý, sử dụng, nhập, xuất bảo quản hàng dự trữ quốc gia và công tác quản lý vốn dự trữ quốc gia... Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai 1 cuộc thanh tra và 1 cuộc kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch, lưu hành 1 kết luận thanh tra. Qua kiểm tra, tổng cục đã chấn chỉnh kịp thời những tồn tại để các đơn vị hoàn thiện tốt hơn công tác quản lý hàng dự trữ theo quy định, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong hệ thống dự trữ; đồng thời kiến nghị thu nộp NSNN 90 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hệ thống giám sát thường xuyên đã phát hiện và ban hành 260 quyết định xử phạt đối với 41 tổ chức và 219 cá nhân với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 9.834 triệu đồng.

970 cuộc kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp cho cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tổng cục Hải quan triển khai hệ thống camera giám sát và Phòng Giám sát hải quan trực tuyến cho phép giám sát quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh đồng thời kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi tiêu cực của công chức hải quan; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về các biểu hiện gây phiền hà, tiêu cực của công chức hải quan để có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để.

Tổng cục Thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ trong toàn hệ thống ngành Thuế và triển khai thực hiện nghiêm túc việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Tài chính đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 970 đơn vị. Kết quả cán bộ, công chức đều nghiêm túc chấp hành đúng quy định trong thực thi công vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch gây phiền hà cho đơn vị.

Tăng cường kiểm tra nội bộ

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính.

Kết quả, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 907 cuộc kiểm tra nội bộ, qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 273,6 tỷ đồng; trong đó: kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 220,855 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 52,782 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp NSNN 157,596 tỷ đồng, xử lý khác 8,328 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị xử lý hành chính đối với 115 tổ chức và 430 cá nhân, đã xử lý 545 trường hợp.

Đông Mai