Qua thanh tra, kiểm tra, ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính 67.771 tỷ đồng