Infographics

TP. Hồ Chí Minh: Tổng thu ngân sách 11 tháng ước đạt 434.857 tỷ đồng
Vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã phân bổ ước đạt 620.873 tỷ đồng
CPI tháng 11/2022 tăng 0,39%
|< < 1 2 3 4 5 > >|