ct

Nhiều công trình đô thị ở TP Hồ Chí Minh được xây dựng từ trái phiếu chính quyền địa phương. Ảnh minh họa

Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ủy quyền cho công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố (HFIC) thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định với khối lượng dự kiến là 3.000 tỷ đồng, nhằm huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách nhà nước.

Việc phát hành sẽ được tiến hành trong 2 đợt: đợt 1 phát hành 2.000 tỷ đồng vào giữa tháng 9/2015 và đợt 2 phát hành 1.000 tỷ đồng vào giữa tháng 10/2015; với kỳ hạn: 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm; trái phiếu có mệnh giá: 100.000 đồng.

Phương thức thanh toán gốc được hoàn trả 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành; lãi trái phiếu được thanh toán theo định kỳ 1 năm/lần. Ủy ban nhân dân thành phố có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ.

Việc phát hành trái phiếu được thực hiện theo các phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành. Phương thức phát hành cụ thể của từng đợt sẽ được xác định phù hợp theo tình hình thực tế và nhu cầu thị trường.

H.M