Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 23.625 đồng/lít (tăng 406 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.191 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 24.816 đồng/lít (tăng 532 đồng/lít).

Đối với dầu, liên bộ quyết định giảm giá một số loại dầu. Đó là dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 20.693 đồng/lít (giảm 321 đồng/lít). Dầu hỏa không cao hơn 20.879 đồng/lít (giảm 387 đồng/lít).

Bên cạnh đó, ngược với giảm giá 2 loại dầu nên trên, đối với dầu mazut 180CST 3.5S, liên bộ quyết định có giá bán không cao hơn 17.145 đồng/kg (tăng 46 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định, trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.