TT

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp.

Kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng

Sáng 25/3, Quốc hội đã nghe Tổng KTNN Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tóm tắt về công tác của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ, với sự quyết tâm cao, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán trên cơ sở thực hiện các giải pháp đột phá về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức kiểm toán; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục về phẩm chất liêm chính, bản lĩnh, văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Về hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán, giai đoạn 2016-2021, KTNN luôn quan tâm đến công tác xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN. Ngay từ năm 2016, để triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015, thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, KTNN đã ban hành Kế hoạch xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động của KTNN. Kết quả, đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật và 57 văn bản quản lý nội bộ, trong đó đã xây dựng và ban hành mới hệ thống 39 Chuẩn mực KTNN theo chuẩn quốc tế ISSAI phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Về thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán có nhiều đổi mới cả về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện, chất lượng ngày càng được nâng cao, bám sát các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, các vấn đề có rủi ro cao về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Trong nhiệm kỳ, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng; chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý; cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn.

Số hoá toàn bộ hồ sơ kiểm toán

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, nhiệm kỳ 2016 - 2021, số kiến nghị về xử lý tài chính của KTNN đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị. Có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được hoàn thiện cả về số lượng, cơ cấu, có năng lực, trình độ phù hợp để thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, KTNN đã tổ chức 2 kỳ thi tuyển dụng được 73 công chức trẻ, trình độ giỏi và thu hút được 22 công chức theo chế độ thu hút nhân tài. Đến nay, biên chế công chức của KTNN được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giao ổn định từ năm 2013 là 1.974 công chức và 135 viên chức.

Bên cạnh đó, hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN không ngừng được mở rộng, tăng cường về chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả; vai trò, vị thế của KTNN trong cộng đồng kiểm toán tối cao khu vực và thế giới ngày càng được khẳng định và nâng cao. Trong khuôn khổ ASOSAI, KTNN Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Hà Nội, theo đó KTNN là thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 và Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021.

Một điểm nhấn nữa của công tác kiểm toán nhiệm kỳ này là về phát triển công nghệ thông tin. KTNN đã xác định ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán là rất quan trọng, vừa mang tính đòn bẩy, thúc đẩy sự phát triển của KTNN vừa là xu thế thời đại, là cơ hội của KTNN, coi đây là nhiệm vụ bắt buộc và gắn trách nhiệm của các cấp, các đơn vị, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Từ năm 2018, KTNN đã tổ chức thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ kiểm toán, đến nay đã số hóa được hơn 7 triệu trang tài liệu các loại để phục vụ quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin phục vụ công tác kiểm toán.

Chuẩn bị cho sự KTNN đến năm 2030, KTNN cũng đã đề xuất và xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, trình UBTVQH ban hành Nghị quyết số 999/2020/UBTVQH14. Việc Chiến lược phát triển KTNN được ban hành không những có ý nghĩa quan trọng và cấp bách trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu lực hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho KTNN hoạch định các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, khắc phục những bất cập và hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc khẳng định.

Để tạo điều kiện cho KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Tổng KTNN đề nghị Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với KTNN hoàn thiện các văn bản pháp lý đảm bảo cho KTNN thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp.

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tạo điều kiện, phối hợp tốt với KTNN trong việc triển khai nhanh và có hiệu quả thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với KTNN để tránh sự trùng lắp, chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tránh gây khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kiến nghị của KTNN; xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản côngnhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất nước.

Dương An