OCCOP

Có 4.733 sản phẩm OCCOP của 60 tỉnh, thành phố được công nhận. Ảnh: Khánh Linh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa cho biết, hiện nay, cả nước có 5.248/8.267 xã (63,48%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); có 305 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và đã có 24 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, bình quân cả nước đạt 16,68 tiêu chí/xã; có 190/664 đơn vị cấp huyện thuộc 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; 12 tỉnh đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, có 60 tỉnh/thành phố đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 4.733 sản phẩm "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đạt 3 sao trở lên, trong đó 62,2% sản phẩm 3 sao, 36,1% sản phẩm 4 sao và 1,73% sản phẩm tiềm năng 5 sao của 2.596 chủ thể tham gia.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, cả nước có 75 liên hiệp hợp tác xã (HTX) và 17.584 HTX nông nghiệp, có 30.094 tổ hợp tác và 34.348 trang trại; có 165 nghề truyền thống, 1.951 làng nghề, làng truyền thống đã được công nhận với 817.000 cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn.

Thời gian tới, Bộ NN&PTNT tiếp tục triển khai Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, Đề án 712 về môi trường. Đồng thời, phối hợp hoàn thành trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục hoàn thiện dự thảo khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai Chương trình OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2021.../.

Khánh Linh