Bộ Tài chính xác định quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính (CCHC) trong lĩnh vực tài chính là một trong những đột phá phát triển ngành; gắn CCHC đồng bộ với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN.

CCHC trong lĩnh vực tài chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Các nội dung CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của ngành Tài chính theo từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, CCHC phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện đồng thời với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tận dụng hiệu quả thành tựu, tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với lộ trình, bước đi phù hợp, không chủ quan duy ý chí.

Cải cách thể chế là một trong những mục tiêu ưu tiên của ngành Tài chính. Ảnh: TL.
Cải cách thể chế là một trong những mục tiêu ưu tiên của ngành Tài chính. Ảnh: TL.

Ngành Tài chính xác định, CCHC phải gắn với việc thực hiện chiến lược phát triển của ngành và chiến lược phát triển các lĩnh vực ngành Tài chính. Đồng thời, phải kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong CCHC nhà nước giai đoạn vừa qua; tiếp thu những kinh nghiệm, những bài học thành công trong cải cách của các quốc gia có nền hành chính phát triển, hiện đại để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp.

Tại quyết định này, Bộ Tài chính đặt mục tiêu CCHC trong lĩnh vực tài chính giai đoạn 2021-2025 tập trung vào 6 nội dung, đó là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trọng tâm CCHC 5 năm tới đó là: Cải cách thể chế tài chính, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính ngành Tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển ngành Tài chính.

Nhiều mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đề ra, như: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công…

Trên cơ sở nội dung, nhiệm vụ đặt ra tại kế hoạch này và các chương trình, kế hoạch hành động, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để ban hành các văn bản tổ chức quán triệt và triển khai nhiệm vụ CCHC tại đơn vị./.