Cụ thể, công ty bị phạt 85 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua đại hội đồng cổ đông. Năm 2017, công ty thực hiện chào bán 20 triệu cổ phiếu; theo phương án chào bán, số tiền thu được từ đợt chào bán 200 tỷ đồng được công ty sử dụng vào dự án cảng Phước An 164 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 36 tỷ đồng.

Theo thuyết minh số 13 - vốn chủ sở hữu tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019, đã kiểm toán của công ty, tổng số tiền thu được chào bán cổ phiếu năm 2017 là 200 tỷ đồng đã được công ty sử dụng để bổ sung vốn phục vụ việc giải phóng mặt bằng cho các phân kỳ sau của Dự án cảng Phước An 240 triệu đồng, bổ sung vốn lưu động 47,46 tỷ đồng. Số tiền chưa sử dụng được công ty gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại. Công ty không thông qua đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên, quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra công ty bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và 2017, công ty đã báo cáo UBCKNN kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 ngày 15/7/2016 và báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 ngày 30/6/2017. Theo báo cáo giải trình, tài liệu do công ty cung cấp, đến ngày 30/6/2020, công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ 2 đợt chào bán nói trên, tuy nhiên, đến ngày 4/11/2020, công ty mới thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ 2 đợt chào bán này, quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, công ty cũng bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán (Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực), tuy nhiên, đến nay công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch, quy định tại điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP./.

Hồng Quyên