Trong văn bản trả lời UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Đắk Glong, Bộ Tài chính cho biết, theo Quyết định số 615/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho 7 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Theo đó, hỗ trợ vốn đầu tư phát triển cho mỗi huyện bằng 70% mức bình quân của các huyện từ NSTW, thời gian hỗ trợ trong 5 năm (2011- 2015). Thực hiện Quyết định này, từ năm 2012 đến nay, NSTW đã hỗ trợ cho tỉnh Đắk Nông là trên 51 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính nhận định, NSTW những năm tới rất khó khăn, nên việc tăng mức hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện Quyết định 165 của Thủ tướng Chính phủ là chưa có cơ sở. Cụ thể:

Đối với năm 2013, dự toán NSNN đã được Quốc hội quyết định, trong đó hỗ trợ vốn đầu tư cho huyện Đắk Glong trên 23,55 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay NSTW rất khó khăn, vì vậy chưa có nguồn để tăng mức bổ sung kinh phí cho Tỉnh.

Đối với năm 2014- 2015, căn cứ vào khả năng của NSTW và chế độ quy định, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung kinh phí cho các địa phương, trong đó có huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) để thực hiện.

Hoàng Minh