Công văn giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các chủ đầu tư, điều hành dự án thực hiện đăng tải thông tin theo quy định về các dự án sắp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, lựa chọn nhà đầu tư, để hỗ trợ các DN trong việc tiếp cận thông tin.

Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, các chủ đầu tư, điều hành dự án lập hồ sơ mời thầu không đưa ra các tiêu chí quá cao nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Đối với các gói thầu chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế, các chủ đầu tư, điều hành dự án ưu tiên xem xét lựa chọn các nhà thầu trên địa bàn Thành phố có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng về mặt kỹ thuật, tài chính và có cam kết hoàn thành thi công đúng tiến độ yêu cầu để tham gia thực hiện gói thầu đúng quy định.

Đối với danh mục các sản phẩm, dịch vụ công ích, đặt hàng: các DN trên địa bàn Thành phố có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng về mặt kỹ thuật, tài chính để tham gia thực hiện đúng quy định. Yêu cầu các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, ưu tiên sử dụng những vật tư do các DN đóng trên địa bàn TP. Đà Nẵng sản xuất, nhằm tiết kiệm tối đa kinh phí đầu tư cho công trình.

UBND Thành phố nghiêm cấm các chủ đầu tư, điều hành dự án gây khó khăn hoặc không bán hồ sơ dự thầu cho các DN, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn./.

Phong Điền