Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng/tháng từ ngày 1/7
Việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng để bảo đảm đời sống cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. Ảnh tư liệu

Theo dự thảo, dự kiến nếu phương án này được thực hiện từ ngày 1/7/2024, thì ngân sách nhà nước cần bố trí thêm khoảng 4.700 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2024, để thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng (với mức chuẩn trợ giúp xã hội 500.000 đồng/tháng) cho khoảng 3,356 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và 349.000 đối tượng hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc. Nếu được Chính phủ thông qua, quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Theo đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng để bảo đảm đời sống cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội phù hợp Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Hiến pháp năm 2013 và thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Hiện nay, với mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng/tháng, chỉ bằng khoảng 17% thu nhập bình quân, bằng 24% chuẩn nghèo nông thôn giai đoạn 2021-2025 (1,5 triệu đồng/tháng). Chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng còn thấp, nên mới chỉ hỗ trợ được một phần nhu cầu thiết yếu của người dân; chưa tương đồng với chính sách bảo hiểm xã hội, lương hưu, giảm nghèo và trợ cấp đối với người có công với cách mạng.

Mặt khác, hiện giá của các loại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân tăng lên, trong khi mức trợ cấp xã hội không thay đổi, khiến cuộc sống của đối tượng bảo trợ xã hội gặp nhiều khó khăn hơn...

Theo Nghị định 20/2021 của Chính phủ, hiện có 8 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như: Trẻ em dưới 16 tuổi bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi, mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo. Các đối tượng khác là người cao tuổi thuộc thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng...