Tại điểm d khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 quy định về điều chỉnh dự án đầu tư: Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: ... kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự ăn đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu.

Khoản 5 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: Trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

Ngoài ra, tại khoản 7 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định: Chủ dự án có trách nhiệm thông báo Danh mục miễn thuế, sửa đổi Danh mục miễn thuế, nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan; kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đúng thời hạn...

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế hoàn thuế không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hướng dẫn các trường hợp được sửa đổi, điều chỉnh Danh mục miễn thuế quy định: “Chủ dự án đã thông báo Danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan nhưng phát hiện có sai sót hoặc cần sửa đổi theo quy định tại Điều 5 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; cơ quan hải quan nơi đã tiếp nhận Danh mục miễn thuế phát hiện việc kê khai trên Danh mục miễn thuế có sai sót, yêu cầu chủ dự án thực hiện sửa đổi, điều chỉnh Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 10 Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC".

Đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hà Nội đối chiếu với hồ sơ bổ sung đề nghị điều chỉnh Danh mục miễn thuế của DN để điều chỉnh chỉ tiêu “Thời gian dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế” trên Danh mục miễn thuế theo đúng quy định./.