Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.913 đồng/lít (tăng 742 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.247 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 24.160 đồng/lít (tăng 753 đồng/lít).

Giá xăng dầu lại đồng loạt tăng từ 15h ngày 2/1/2024
Giá xăng dầu lại đồng loạt tăng từ 15h ngày 2/1/2024. Ảnh: Hải Anh

Cùng với giá xăng, các loại dầu cũng được điều chỉnh đồng loạt tăng đáng kể.

Dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 20.999 đồng/lít (tăng 623 đồng/lít). Dầu hỏa: không cao hơn 20.923 đồng/lít (tăng 379 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.087 đồng/kg (tăng 593 đồng/kg).

Như vậy, đây là lần điều chỉnh tăng giá thứ 5 kể từ đầu năm 2024 đến nay.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với dầu madút ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước), không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa. Không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.