Phòng Tuyên truyền- Hỗ trợ được yêu cầu tổ chức tuyên truyền rộng rãi các quy định mới tới DN. Ảnh: Đức Minh

>> Hướng dẫn tạm thời Luật thuế giá trị gia tăng mới

Theo đó, Cục thuế Hà Nội đề nghị các DN trên địa bàn nghiên cứu kỹ các qui định cụ thể tại Luật số 31/2013/QH13 và hướng dẫn tại Công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công điện của Cục thuế Hà Nội yêu cầu: Phòng Tuyên truyền- Hỗ trợ người nộp thuế tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung hướng dẫn tại Công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng để người nộp thuế biết và thực hiện đúng quy định. Việc tuyên truyền được thực hiện trên toàn bộ địa bàn và trong suốt quá trình triển khai.

Chuyển tải công văn hướng dẫn của Cục thuế Hà Nội- thông báo nội dung hướng dẫn tại công văn của Bộ Tài chính, để các phòng thuộc Văn phòng cục, các chi cục thuế quận, huyện, thị xã chuyển tải tới người nộp thuế.

Niêm yết công khai nội dung “Thông báo về việc xác định mức doanh thu năm 2013 để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT năm 2014” tại Bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp.

Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán thông báo trực tiếp bằng điện thoại tới các đồng chí Chi cục trưởng các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã về các nội dung chỉ đạo triển khai của Cục thuế TP Hà Nội; Xây dựng mẫu báo cáo về nội dung sau để các phòng và các Chi cục thuế thực hiện...

Các phòng kiểm tra thuế và các chi cục thuế thực hiện chuyển tải nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính, “Thông báo về việc xác định mức doanh thu năm 2013 để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT năm 2014” và mẫu 06/GTGT tới người nộp thuế theo các hình thức: thư điện tử/ gửi trực tiếp/gửi qua đường bưu điện...

Đây là nội dung hết sức cấp bách có liên quan đến công tác quản lý thuế, Cục thuế TP Hà Nội yêu cầu các phòng thuộc Văn phòng cục, các chi cục thuế quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai ngay các nội dung đã chỉ đạo tại công văn này.

Vũ Long