Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 416 điểm cầu, tổng số 18.319 đại biểu tham dự, nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa những giá trị cốt lõi trong 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản đến cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương...

Hội nghị quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (thứ nhất, bên phải) dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tại điểm cầu Bộ Tài chính có đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính; các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ; ủy viên ban chấp hành các tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo chủ chốt các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp đảng ủy Bộ; cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ; thành viên và tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính; cấp ủy đảng các tổ chức đảng thuộc các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; các ban tham mưu Đảng ủy Bộ, với khoảng 300 đồng chí.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Tiến sỹ Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) giới thiệu nội dung cuốn sách: Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại, hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đây là minh chứng cho thấy bước trưởng thành, phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Hội nghị quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tiếp đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Trong cuốn sách này, Tổng Bí thư nhấn mạnh sâu sắc về truyền thống đoàn kết. Theo đó, truyền thống đoàn kết được giữ gìn, bồi đắp và phát triển, đúc kết thành những bài học kinh nghiệm như: “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, hay “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”...

Đại đoàn kết toàn dân tộc từ truyền thống trở thành triết lý chính trị với quan điểm nước phải lấy dân làm gốc. Triết lý đó là cội nguồn tạo thành sức mạnh giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, trường tồn trước những biến thiên của lịch sử.

Cuốn sách còn nhấn mạnh bước phát triển tư duy lý luận và sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết và xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kế thừa và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta trong mọi giai đoạn cách mạng luôn khẳng định, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh, là giá trị cốt lõi và động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung xoay quanh hai cuốn sách này.