Hội nghị thượng đỉnh G20 tập trung vào các vấn đề nóng