Quý I/2022, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 7,07%