Bộ Tài chính cho biết, ngày 2/9/2023 đã nhận được công văn số 6795/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc chi trả tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính báo cáo, Bộ đã có văn bản số 5448/BTC-HCSN ngày 29/5/2023 gửi Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VHTTDL). Trong đó nêu rõ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014.

Bộ Văn hóa thể thao và du lịch bố trí kinh phí chi giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước

Kinh phí chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được bố trí trong dự toán của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Ảnh: Trần Huấn

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP quy định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động tổ chức xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thành lập; Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật;

Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Tại Khoản 2 Điều 67 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định: …Các tập thể, cá nhân thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng...

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Tài chính khẳng định, kinh phí chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được bố trí trong dự toán của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, được chi từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) của cấp mình; không có quy định giao dự toán cho Bộ VHTTDL để chi thưởng.

Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và nguồn kinh phí chi tiền thưởng theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ (trong đó báo cáo rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm của Bộ VHTTDL trong việc chi trả tiền thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt giải); việc chi tiền thưởng đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật (Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).

Kinh phí chi tiền thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được bố trí trong dự toán của các bộ, ban, ngành
Ảnh: minh họa

Tuy nhiên, qua nghiên cứu nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bộ VHTTDL tại công văn số 2488/BVHTTDL-KHTC ngày 22/6/2023, Bộ Tài chính nhận thấy Bộ VHTTDL chưa tiếp thu, làm rõ ý kiến Bộ Tài chính đã tham gia tại công văn số 5448/BTC-HCSN, cụ thể:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và khoản 2 Điều 67 Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước được bố trí trong dự toán kinh phí của các bộ, cơ quan và địa phương có tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tuy nhiên, tại các công văn số 1322/BVHTTDL-KHTC ngày 6/4/2023 gửi Bộ Tài chính và số 2488/BVHTTDL-KHTC ngày 22/6/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL đề nghị bổ sung kinh phí năm 2023 là 30.813,2 triệu đồng để Bộ VHTTDL chi trả cho các cá nhân, tập thể được khen thưởng (hồ sơ gửi kèm theo công văn số 1322/BVHTTDL-KHTC có các bảng kê danh sách các tác giả được nhận thưởng thuộc các Hội văn học nghệ thuật đặc thù như Hội Điện ảnh, Hội Nhạc sỹ, Hội Nghệ sĩ sân khấu, ...; không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ VHTTDL), là chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Do vậy, để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí chi trả tiền thưởng theo đúng quy định tại Nghị định số 90 và Nghị định 91 của Chính phủ, Bộ Tài chính kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ VHTTDL tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5448/BTC-HCSN, trong đó Bộ VHTTDL cần bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân được nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan (bộ, ban, ngành, địa phương) và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ kinh phí theo quy định.