Diễn đàn Kinh tế thế giới 2022: Ba lĩnh vực cấp bách cần được giải quyết