Phải báo cáo tổng cục trưởng trước khi kiểm tra sau hoàn thuế với doanh nghiệp ưu tiên
Doanh nghiệp ưu tiên là đơn vị được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt trong việc thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa. Ảnh: TL.

Điều 44 Luật Hải quan quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc thực hiện chế độ ưu tiên nêu rõ: “Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xét, công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ việc áp dụng thực hiện chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp (DN).

Cơ quan hải quan các cấp có trách nhiệm: kiểm tra, giám sát, đánh giá sự tuân thủ pháp luật của DN; hướng dẫn DN về chính sách, quy định của pháp luật về thuế và hải quan”.

Khoản 4 Điều 12 Thông tư 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định: “Cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố nơi phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế và trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Quản lý thuế”.

Việc kiểm tra sau hoàn thuế đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được thực hiện trên nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 năm đối với các quy định hoàn thuế ban hành tại thời điểm Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 có hiệu lực và trong thời hạn 5 năm đối với các quyết định hoàn thuế ban hành tại thời điểm Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực.

Theo Luật Quản lý thuế thì không có quy định về việc không thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước của DN ưu tiên.

Ngày 3/1/2023, Tổng cục Hải quan đã có công văn chỉ đạo trong trường hợp phát hiện dấu hiệu cần áp dụng biện pháp kiểm tra đối với các DN ưu tiên thì phải báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để xem xét quyết định việc kiểm tra.

Đối chiếu với quy định và hướng dẫn thì thẩm quyền kiểm tra sau hoàn thuế đối với các DN ưu tiên do cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố nơi phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra.

Song, trước khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra, cục hải quan tỉnh, thành phố phải báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước của DN ưu tiên và kế hoạch kiểm tra để xem xét, quyết định việc kiểm tra hoặc có chỉ đạo kiểm tra./.