Trả lời: Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 61 của Luật Khoa học và công nghệ: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ để phục vụ yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ của mình.

Quỹ được sử dụng vào mục đích theo quy định tại khoản 1 Điều 60 của luật này. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn được cấp một lần ban đầu từ NSNN dành cho phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; vốn bổ sung hằng năm từ phân bổ ngân sách cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh và kết quả hoạt động của quỹ; đóng góp của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng của tổ chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác.

Đồng thời, khoản 2, Điều 59, Luật Khoa học và công nghệ quy định: “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được thành lập theo quy định của luật này”. Như vậy, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ là quỹ được thành lập và chịu sự điều chỉnh của Luật Khoa học và công nghệ.

Trường hợp cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị “không thể coi quỹ là một loại hình quỹ ngoài NSNN, để hoạt động có hiệu quả cần coi quỹ như một đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên”, đề nghị cử tri có ý kiến gửi Bộ Khoa học và công nghệ (cơ quan chủ trì trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội về xây dựng Luật Khoa học và công nghệ) để nghiên cứu, có ý kiến đối với mô hình, tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ./.