Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

Sản xuất hàng hóa gặp thiên tai, tai nạn được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
Ảnh: Minh họa.

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế TTĐB.

Liên quan đến thuế suất, định hướng sửa đổi, bổ sung: áp dụng thuế hỗn hợp, bổ sung thuế tuyệt đối đối với mặt hàng thuốc lá; áp dụng mức thuế suất thuế TTĐB phù hợp đối với các mặt hàng bổ sung vào đối tượng chịu thuế.

Đồng thời, điều chỉnh thuế suất thuế TTĐB đối với rượu, bia; áp dụng thuế suất thuế TTĐB thấp hơn đối với xe ô tô thân thiện với môi trường. Ngoài ra, thực hiện sửa đổi mô tả mặt hàng ô tô phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam và áp dụng thuế suất phù hợp./.