SHB

Năm 2014, SHB đặt kế hoạch tổng tài sản 180.000 tỷ đồng, tăng 25,3% so với 2013, vốn điều lệ đạt 11.082 tỷ đồng, tăng 24,9%, huy động vốn từ tổ chức và cá nhân tăng 24,8%, đạt 135.000 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 22,8% tương ứng dư nợ tín dụng đạt 102.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.270 tỷ đồng, tăng 26,9% so với thực hiện năm 2013, cổ tức 9%.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, trong năm 2014 SHB tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu. SHB đặt kế hoạch đến cuối năm 2014 giảm tỷ lệ nợ xấu xuống còn tối đa 3% tổng dư nợ.

Cũng trong năm 2014, SHB đặt mục tiêu nâng cấp chi nhánh tại Lào và Campuchia lên thành ngân hàng con 100% vốn nước ngoài của SHB tại Lào và Campuchia, đồng thời mở thêm 10 chi nhánh (5 chi nhánh tại Lào và 5 chi nhánh tại Campuchia), mở mới 24 phòng giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh và các thành phố khác, mở mới các chi nhánh tại Quảng Ngãi, Tây Ninh và các tỉnh khác.

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô cho vay và phát triển mạng lưới, đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, SHB sẽ trình ĐHĐCĐ 2014 xem xét kế hoạch tăng vốn từ 8.865,8 tỷ đồng lên 11.082 tỷ đồng trong năm tài chính 2014 bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 với giá phát hành bằng mệnh giá.

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua cổ phần phát hành thêm, SHB sẽ lựa chọn và bán cổ phần cho đối tác chiến lược trong và ngoài nước./.

Hoàng Lâm