shb

Đây là những nội dung chính được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) diễn ra ngày 19/4, tại Hà Nội.

Năm 2013, tổng tài sản của SHB đạt 143.625 tỷ đồng, tăng 23,24%. Tổng vốn chủ sở hữu đạt 10.355 tỷ đồng. Tổng huy động đạt 130.951 tỷ đồng, tăng 25,76%, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 31,3%, đạt 108.147 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 76.509 tỷ đồng, tăng 34,3%, đặc biệt, chất lượng tín dụng của SHB đã được cải thiện rõ rệt qua việc giảm tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) xuống còn 4,06% tổng dư nợ, hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 21. Mục tiêu của SHB là đưa tỷ lệ này về mức tối đa 3% trong năm 2014.

Với mức lợi nhuận năm 2013 đạt hơn 1.000 tỷ đồng, Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ là 7,5%.

Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến tăng vốn điều lệ tại thời điểm này, Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển khẳng định, việc nguồn vốn tăng thêm 2.216,4 tỷ đồng chủ yếu nhằm mục đích mở rộng quy mô cho vay, phát triển khách hàng, tăng trưởng lợi nhuận cho ngân hàng, còn một phần nhỏ được sử dụng cho việc đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh, hiện đại hóa công nghệ.

Ông Hiển cũng tự tin khẳng định việc tăng vốn lần này sẽ rất thành công dựa trên cơ sở tình hình kinh tế vĩ mô đã có những tín hiệu tích cực, thị trường chứng khoán đang tăng trưởng, nền tảng phát triển kinh doanh của SHB trong năm 2013 tạo tiền đề cho SHB tăng trưởng cao trong năm 2014, niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước và đây là cơ hội đầu tư cho các cổ đông của SHB.

Năm 2014, SHB đặt mục tiêu: nâng tổng tài sản lên 180.000 tỷ đồng, tăng 25,3%, huy động thị trường I đạt 135.000 tỷ đồng, tăng 24,8%, dư nợ đạt 102.100 tỷ đồng, tăng 22,8%, lợi nhuận trước thuế đạt mức 1.270 tỷ đồng, tăng 26,9%, cổ tức 9%, tỷ lệ an toàn vốn ở mức 10%-12%.

Một vấn đề quan trọng khác cũng được các cổ đông thông qua tại kỳ đại hội này là việc bổ sung ông Đỗ Quang Huy là thành viên Hội đồng quản trị SHB nhiệm kỳ 2012 – 2017. Ông Đỗ Quang Huy là Thạc sỹ Khoa học kinh tế tài chính, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Điều lệ Ngân hàng.

Bên cạnh việc bầu bổ sung, đại hội cũng đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Đàm Ngọc Bích và ông Phạm Hồng Thái. Theo đó, cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị của SHB hiện tại là 6 người.điều chỉnh, ít hơn 01 người so với đầu nhiệm kỳ./.

Hoàng Lâm