Sửa quy định giá bán lẻ điện với sinh viên, lao động thuê nhà